top of page

SPLOŠNI POGOJI UPORABE IN POSLOVANJA
 

Spletno mesto besedanamestu.com je spletno mesto, ki ponuja informacije o jezikovnih tečajih, jezikovnem in drugem coachingu, pa tudi digitalne tečaje.
 

Lastnik in Upravljavec spletnega mesta besedanamestu.com je podjetje Beseda na mestu, jezikovne in izobraževalne storitve ter coaching, Vlasta Deželak s.p., Sajovčevo naselje 1, 4208 Šenčur.
 

Pregledovanje, dostop in uporaba spletnega mesta besedanamestu.com je možna na podlagi sprejema teh Splošnih pogojev poslovanja in povezanih dokumentov, opredeljenih v nadaljevanju.

 

DEFINICIJE IZRAZOV
 

Splošni pogoji poslovanja se nanaša na te splošne pogoje uporabe in poslovanja ponudnika Vlasta Deželak s.p. in spletnega mesta besedanamestu.com.
 

Spletno mesto se nanaša na spletno mesto in domeno besedanamestu.com ter vse njene podstrani.
 

Ponudnik, Upravljavec se nanaša na podjetje Beseda na mestu, jezikovne in izobraževalne storitve ter coaching, Vlasta Deželak s.p. (kratko ime Vlasta Deželak s.p.), Sajovčevo naselje 1, 4208 Šenčur.

Uporabnik se nanaša na na katero koli fizično ali pravno osebo, ki kakor koli dostopa do Storitev Ponudnika in vsebin spletnega mesta besedanamestu.com.
 

Naročnik se nanaša na katero koli fizično ali pravno osebo, ki naroča Storitve Ponudnika in dostopa do Vsebin spletnega mesta besedanamestu.com ali Vsebin Ponudnika na kateri drugi spletni platformi.
 

Storitev se nanaša na vse storitve, ki jih nudi Ponudnik ali spletno mesto besedanamestu.com, in med drugim obsegajo:
 

- tečaje in jezikovni coaching,

- drugi coaching,

- prevajanje,

- dostop do digitalnih tečajev Ponudnika,

- preverjanje zadovoljstva Uporabnikov po opravljenih storitvah.
 

Vsebine se nanaša na informativne in izobraževalne oziroma kakršne koli druge vsebine, ki so na voljo v sklopu spletnega mesta besedanamestu.com ali druge spletne platforme v uporabi Ponudnika.
 

Naročilnica se nanaša na kateri koli dokument, sklenjen v pisni obliki (elektronski ali papirnati), ki opredeljuje naročilo Storitev po teh Splošnih pogojih poslovanja, ne glede na njegovo poimenovanje (naročilnica, naročilo preko e-pošte, pogodba, registracijski ali prijavni obrazec ipd.).

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
 

Ti Splošni pogoji poslovanja določajo značilnosti in pogoje poslovanja ponudnika Vlasta Deželak s.p., uporabe spletnega mesta besedanamestu.com ter naročniško pogodbenega razmerja med Ponudnikom in Naročnikom. Pravno razmerje med Ponudnikom in Naročnikom je sklenjeno na podlagi naročila Storitve s potrditvijo (označitvijo, obkljukanjem ali podobno dokazljivo akcijo Naročnika) teh Splošnih pogojev delovanja, ki so sestavni del vsake Naročilnice. S potrditvijo Pogojev uporabe Naročnik izjavlja, da je (i) v celoti prebral in razumel Pogoje uporabe, (ii) se s Pogoji uporabe v celoti strinja in se zavezuje ravnati skladno z njimi.
 

Ti Splošni pogoji delovanja skupaj z vsemi povezanimi dokumenti veljajo do preklica oziroma do izdaje novih. Novi Splošni pogoji delovanja veljajo takoj, ko so objavljeni na teh spletnih straneh in zamenjajo stare.

DOSTOP DO STORITEV
 

Razmerje za uporabo Storitev tečaja ali coachinga se vzpostavi, ko Naročnik plača za Storitve in se s Ponudnikom dogovori za prvi termin izvedbe tečaja ali coachinga.
 

Razmerje za uporabo Storitev prevajanja se vzpostavi, ko Naročnik odda Naročilnico.
 

Razmerje za uporabo storitev digitalnega tečaja se vzpostavi, ko Ponudnik Naročniku odobri dostop so digitalnega tečaja in Naročnik vstopi v sistem. Dostop se dodeli na podlagi Naročilnice z vnosom vseh obveznih podatkov v za to predvidena polja ter po sprejemu teh Splošnih pogojev poslovanja in Politike zasebnosti.
 

Naročnik v celoti jamči, da so posredovani podatki z namenom dostopa Naročnika do digitalnega tečaja točni in resnični ter se zavezuje obvestiti Ponudnika v primeru kakršnih koli sprememb podatkov v roku osem (8) dni od nastanka spremembe. Ponudnik ni odgovoren za kakšne koli posledice in škodo, ki bi Naročniku nastala, kot posledica posredovanja netočnih in neresničnih podatkov Naročnika.
 

Ponudnik si pridržuje pravico do ukinitve dostopa oz. začasne deaktivacije uporabniškega računa Naročnika in morebitne povezane podstrani v primeru kakršnega koli suma zlorabe ali posredovanja napačnih podatkov oziroma podatkov tretjih oseb.

 

NAROČILO STORITEV
 

Naročilo Storitev jezikovnega tečaja ali jezikovnega coachinga je mogoče z Naročilnico ali na podlagi dogovora med Ponudnikom in Naročnikom, v sklopu katerega se opredelita obseg in cena Storitev. Vse Storitve se plačujejo vnaprej.
 

Naročilo Storitev poteka na podlagi Naročilnice, v sklopu katere se opredeli obseg in cena Storitev. Naročniku so cene vidne pred potrditvijo naročila.

CENE STORITEV
 

Vse cene Storitev so za Naročnika plačljive, v kolikor Ponudnik spletnega mesta ne odloči drugače. Storitve se vedno plačajo vnaprej, pred začetkom izvajanja teh Storitev, razen za prevajanje, pri katerem se plačajo po opravljenem prevajanju in predložitvi končnega prevoda.
 

Cena Storitev je Naročniku predstavljena pred naročilom Storitev. Vse cene v postopku nakupa so v EUR in predstavljajo končno ceno.
 

Ponudnik Naročniku izstavi račun predhodno in si pridržuje pravico do blokiranja dostopa Naročnika do Vsebin, če Naročnik ne poravna računa v dogovorjenem roku in/ali krši ta Splošna pravila poslovanja.

PLAČILO STORITEV
 

Plačilo Storitev tečaja, prevajanja ali jezikovnega coachinga je možno na podlagi računa, ki ga izstavi Ponudnik, in sicer prek bančnega nakazila.
 

Plačilo Storitev digitalnega tečaja ali coaching paketa je možno na podlagi računa, ki ga izstavi Ponudnik, in sicer prek bančnega nakazila ali prek povezave PayPal.
 

Vse Storitve se plačujejo vnaprej.
 

Rok za plačilo je odvisen od dogovora s Ponudnikom.

ODPOVED STORITEV
 

Vsi nakupi Storitev so dokončni. Vračil denarja za zakupljene Storitve ni, razen v primeru višje sile, ki traja več kot šest (6) mesecev.
 

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ima Naročnik pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev, razen v primeru, če se je izvajanje že začelo in, kadar pogodba potrošnika zavezuje k plačilu, če:

-  je potrošnik predhodno podal izrecno soglasje za začetek izvajanja v času odstopnega roka,

-  je potrošnik privolil, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

 

Naročnik o odstopu od pogodbe Ponudnika obvesti za elektronskim sporočilom na elektronski naslov vlasta.dezelak@besedanamestu.com. V primeru odstopa od pogodbe potrošnik ne sme uporabljati digitalne vsebine ali digitalne storitve in je ne sme dati na voljo tretjim osebam.

UPORABA VSEBIN
 

Imetnik spletne domene besedanamestu.com je podjetje Vlasta Deželak s.p. in Uporabnik ali Naročnik oz. njegovi predstavniki ne smejo uporabljati imena besedanamestu.com v kateri koli obliki za kateri koli namen. Vsebina spletnega mesta besedanamestu.com in deli teksta, grafike, slike logotipov, gumbov, multimedijske vsebine, programske opreme in izvorna koda so avtorsko pravno zaščiteni.
 

Prepovedani so prodaja ali nadgradnja spletnega mesta, posnemanje in izvajanje dejavnosti, ki bi škodovale ugledu, delovanju in/ali uporabi spletnega mesta in/ali Ponudnika. Prepovedana je kraja ali kopiranje baze podatkov delno ali v celoti, uporaba avtomatskih poizvedb ali drugih robotov, ki avtomatsko pridobivajo podatke s spletnega mesta ali na drugačen način avtomatsko posegajo ali komunicirajo s spletnim mestom.
 

Ponudnik dovoljuje ogledovanje ter uporabo Vsebin Naročnikom ali Uporabnikom, pri čemer pa le-ti ne smejo kršiti avtorskih pravic Vsebin in jih lahko uporabljajo zgolj v sklopu spletnega mesta besedanamestu.com ali drugega spletnega mesta znotraj katerega so na voljo. Brez pisnega dovoljenja Ponudnika Vsebin ni dovoljeno kopirati, razmnoževati, ponovno objavljati, spreminjati, nalagati, tiskati in razširjati, razen za osebno uporabo.
 

Avtor Vsebin in Ponudnik se bosta trudila za točnost, pravilnost, ažurnost ter koristnost Vsebin spletnega mesta, vendar nista odgovorna za njihovo pravilnost, točnost, popolnost ali ažurnost. Vse Vsebine so na voljo v takšni obliki, kot jih je Ponudnik objavil in se lahko občasno spremenijo in/ali posodobijo. Avtorji in Ponudnik niso odgovorni za škodljive posledice uporabe Vsebin spletnega mesta.

 

DOSTOPNOST SPLETNEGA MESTA IN VSEBIN
 

Ponudnik si prizadeva, da bodo Vsebine in Storitve spletnega mesta besedanamestu.com ali druge spletne platforme, na kateri bodo dostopni digitalni tečaji Ponudnika, dostopne za uporabo vse dni na leto, 24 ur na dan, razen kadar gre za krajše ustavitve zaradi tehničnih razlogov. Ponudnik si pridržuje pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in za kakršno koli obdobje, brez predhodnega obvestila prekine delovanje spletnega mesta, če meni, da je to potrebno. V primeru, da gre za daljše ustavitve ob večjih tehničnih posegih in vzdrževalnih delih, se Ponudnik zavezuje, da bo o motnjah obvestil Naročnika oziroma Uporabnika pred začetkom del, če bo to le mogoče.

 

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV IN VAROVANJE ZASEBNOSTI
 

Uporabnik in/ali Naročnik Storitve izrecno dovoljujeta, da Ponudnik z namenom zagotavljanja Storitev zbira in obdeluje osebne podatke v skladu s Politiko zasebnosti , ki je sestavni del teh Splošnih pogojev poslovanja. Spletna stran za svoje delovanje uporablja piškotke.

 

VARSTVO PODATKOV IN GESEL
 

Ponudnik se zavezuje, da bo vsa uporabniška imena in gesla ter druge podatke, ki jih Naročnik prosto vnese na spletno mesto besedanamestu.com, hranil kot poslovno skrivnost. Z njimi bodo ravnale le pooblaščene osebe Ponudnika. Ponudnik si pridržuje pravico blokade gesla v primeru suma zlorabe gesla ali kršenja Splošnih pogojev poslovanja s strani Naročnika.
 

Uporabniška gesla so namenjena v uporabo osebam, ki so jim bila izdana. Naročnik, ki se je vpisal na spletno mesto in je lastnik gesla, je dolžan uporabljati geslo ter skrbeti zanj kot dober gospodar.
 

Ponudnik in Naročnik se zavezujeta vsak na svoji strani poskrbeti za ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za ustrezno zavarovanje uporabniških in drugih podatkov na spletnem mestu besedanamestu.com.

OBVEZNOSTI NAROČNIKOV
 

Naročnik se zavezuje v celoti ravnati skladno s temi Splošnimi pogoji poslovanja vključno z njihovimi nadaljnjimi spremembami.
 

Naročnik se zavezuje:
 

 • poravnati račun v roku, ki je določen na njem;

 • vzdržati se kakršnih koli dejanj in/ali objav vsebin, ki bi kakorkoli škodili temu spletnemu mestu in njegovim Uporabnikom;

 • na lastne stroške zagotoviti ustrezno strojno ali programsko opremo in dostop do interneta z namenom uporabe naročenih Storitev;

 • preprečiti nepooblaščen dostop do lastnega uporabniškega računa;

 • varovati geslo za dostop in preprečiti njegovo razkritje tretjim osebam;

 • po svojih najboljših močeh preprečiti shranjevanje in prenos virusov ali kakršne koli druge zlonamerne programske opreme.
   

Prepovedana je kakršna koli prodaja Storitev, ki so na voljo na teh spletnih straneh, tretjim osebam brez dovoljenja Ponudnika.

 

ODGOVORNOST PONUDNIKA
 

Ponudnik zagotavlja Storitve in Vsebine takšne »kot so« in ne daje nobenih garancij glede njihove veljavnosti, točnosti in ažurnosti. Naročniki dostopajo do Storitev na lastno odgovornost.
 

Podjetje Vlasta Deželak s.p. ni odgovorno zlasti za:
 

 • kakršnekoli okvare, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti programske ali strojne opreme ali neznanja in nespretnosti Uporabnika oz. Naročnika;

 • morebitne poškodbe programske opreme ali računalniške opreme, s katero Uporabnik ali Naročnik dostopa do spletnega mesta besedanamestu.com;

 • slabo delovanje ali nedelovanje spletnega mesta besedanamestu.com zaradi motenj ali nedelovanja internetnega omrežja med Ponudnikom, Uporabnikom in Naročnikom;

 • motnje delovanja spletnega mesta besedanamestu.com, ki so posledica višje sile;

 • morebitno škodo, ki bi nastala Uporabniku oz. Naročniku zaradi nezmožnosti uporabe spletnega mesta besedanamestu.com, zaradi zaupanja v Vsebine Storitev spletnega mesta besedanamestu.com ali Vsebine Storitev Ponudnika ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo spletnega mesta besedanamestu.com;

 • za škodljive posledice uporabe Vsebin spletnega mesta besedanamestu.com, za njihovo pravilnost, točnost, popolnost ali ažurnost;

 • za storitve tretjih oseb, ki so lahko opcijsko na voljo v sklopu spletnega mesta besedanamestu.com;

 • vsebine, ki so na voljo preko spletnih povezav do tretjih strani, s katerimi Ponudnik ne upravlja, a so lahko na voljo v sklopu spletnega mesta besedananestu.com;

 • posredovanje netočnih in neresničnih podatkov Naročnikov in Uporabnikov;

 • za kakršnokoli druga dejanja in posledice, ki niso v njegovi sferi.
   

Ponudnik ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala Naročniku in/ali Uporabniku zaradi ali kot posledica uporabe oziroma dostopa do Storitev. Ne glede na navedeno je odgovornost Ponudnika omejena največ na višino vrednosti zakupljenih Storitev s strani oškodovanega Naročnika.

PODPORA
 

Pisne zahteve in vprašanja v zvezi s Storitvami in spletnim mestom besedanamestu.com se posreduje na e-naslov vlasta.dezelak@besedanamestu.com.
 

Ponudnik si bo prizadeval podati odgovor v roku 48 ur od prejema posamezne zahteve oz. vprašanja, vendar pa si v primeru povečanega obsega prejetih zahtev/vprašanj, višje sile ali drugih nepredvidenih dejavnikov, pridržuje pravico do podaje odgovora tudi po izteku navedenega roka.

KONČNE DOLOČBE
 

V kolikor se pokaže, da je kakšno določilo v teh Splošnih pogojih poslovanja neveljavno ali neizvršljivo, to ne vpliva na veljavnost preostalih določil. Neveljavno ali neizvršljivo določilo se nadomesti z novim določilom, ki v največji možni meri ustreza namenu, ki ga je želelo doseči neveljavno ali neizvršljivo določilo.
 

V primeru spora v zvezi z uporabo spletnega mesta besedanamestu.com, ki ga ne bi bilo mogoče rešiti sporazumno, je za sodno reševanje sporov pristojno sodišče v Kranju.
 

Potrošnik ima, če spora ne more rešiti z neposrednimi pogajanji oziroma s pritožbo pri ponudniku blaga ali storitev, možnost izvensodnega reševanja potrošniških sporov pri izbranem izvajalcu, ki je registriran in naveden na seznamu izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov pri Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport.
 

Potrošnik lahko vloži pobudo za izvensodno reševanje spora:

Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko kadar koli spremeni te Splošne pogoje poslovanja, če meni, da je to potrebno. Spremenjeni Splošni pogoji poslovanja veljajo od objave na teh spletnih straneh in se uporabljajo za posameznega Naročnika od njegovega sprejema teh novih pogojev.

Šteje se, da je Naročnik nove pogoje poslovanja sprejel ob prvem dostopu do Storitev tega spletnega mesta, v kolikor nadaljuje z njegovo uporabo, oziroma najpozneje po preteku štirinajst (14) dnevnega obdobja od prejema informacije o spremenjenih Splošnih pogojih poslovanja.

Če imate kakršnakoli vprašanja glede Splošnih pogojev poslovanja ali Politike zasebnosti ali če želite dodatna pojasnila,  jih javite Ponudniku po elektronski pošti vlasta.dezelak@besedanamestu.com.

Ponudnik se bo potrudil odgovoriti v najkrajšem možnem času.

 

Šenčur, 9. junij 2024

 

 

Vlasta Deželak s.p.

Sajovčevo naselje 1,

SI - 4208 Šenčur

Davčna številka: SI20026323

Matična številka: 9063692000

Telefonska številka: 041/408-153
Email naslov: vlasta.dezelak@besedanamestu.com

bottom of page